SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

ANSLAGSTAVLA


Nya beslut november 2019 från FCI  / SKK                                                                          


Parning får ske mellan
- Grosspitz och Mittelspitz
- Mittelspitz och Kleinspitz
- Kleinspitz och Pomeranian


Parningsförbud råder mellan övriga

 

 Storlekar Tysk spets
-  Grosspitz 45 cm +/- 5 cm 40 cm och över, men under 50 cm
-  Mittelspitz 35 cm +/- 5 cm 30 cm och över, men under 40 cm
-  Kleinspitz 27 cm +/- 3 cm 24 cm och över men under 30 cm
-  Zwergspitz/Pomeranian 21 cm +/- 3 cm under 24 cm

Slutmätning sker efter 15 månader

 


 

Förfrågan till Tyskland om korrigering av Rasstandard 97  !
Rasstandarden för klein-, mittel- och grosspitz är skriven på sådant vis, både i den tyska originalversionen och i flera länders översättning, att det ges möjlighet till tolkning av vilka färger som är standardenliga. Denna tolkningsmöjlighet har gett upphov till flertalet diskussioner i både utställnings- som avelssammanhang och har lett till att hundar som premierats ena dagen på en utställning, nästa dag har fått neddragning i bedömning med hänvisning till icke standardenlig färg. I den tyska rasstandarden används ordet ”wie”, vilket betyder ”som”, när de övriga färgerna ska beskrivas. Detta ord har lett till det utrymme för tolkning som gör att det är svårt att avgöra vilka färger och tecken som enligt tyska rastandarden är korrekta. SKMGK´s avelsråd tog den 4 april kontakt med spetsklubben i Tyskland, Verien fur Deutsche Spitze, med frågeställning om förändring av översättning av det tyska ”wie” från ”som” till ”som är”.

Svar till avelsrådet i SKMGK från Verien fur Deutsche Spitze via Peter Machetanz 2019-05-02 enligt följande (översatt):
”På uppdrag av ordförande i klubben Verein fur Deutsche Spitze e. V. kommer här svar på ert mail. Vi är medvetna om problemet som rör rasstandarden och det tolkningsutrymme som ges domare och uppfödare på grund av ordet ”wie”. Flertalet uppfödare och utställare av tysk spets både i Skandinavien och i Östeuropa har uppmanat klubben att korrigera rasstandarden. De sista tre åren har en arbetsgrupp arbetat med en ny version av rasstandard 97 för tysk spets. Denna rasstandard kommer klargöra vilka färger som går under ”övriga färger”. I februari 2018 hölls det sista möte i arbetsgruppen och den korrigerade rasstandarden är skickad till Tyska Kennelklubben för vidare leverans till FCI. Innan den korrigerade rasstandarden blir officiell ska den också översättas och grundat på erfarenhet kan processen ta upp till två år. Fram till dess kommer vi behöva acceptera att spetsar med icke standardenlig färg premieras.
Med Vänlig Hälsning Peter Machetanz”

Info om rasernas färger från Tyska Spetsklubben 2016-11-26
"Only the colours of the German Spitz according to our standard are approved by Verein für Deutsche Spitze.
The colours mention as brindle, brown and tan, brown sable, blue, blue and tan, tricolour, merle, lilac, are not allowed as they are not according to our standard !
The term «other colours» covers all shades of colour such as cream, cream-sable, orange-sable, black and tan and particolour (with white always as main colour).The black, brown, grey or orange patches must be  distributed over the whole body."

 


                                                                                                                                                                      

VIKTIG INFORMATION OM VARFÖR HUNDEN SKA VARA REGISTRERAD I RÄTT FÄRG !
Ni som har klubbens raser i en färg som inte överensstämmer med den färg som står på registreringsbeviset från SKK, ta kontakt med SKK för ändring av färg.
Det är viktigt att rätt färg är angivet exempelvis när det gäller CACIB eller/och om en uppfödare vill renavla på en färg, och letar efter en specifik färg. Många individer är inte registrerade i korrekt färg.

CACIB ska delas ut enligt följande: Vit, brun/svart, övriga färger angivna i rasstandard.

På utställning delas CACIB ut visuellt dvs vad domare/ringsekreterare ser för färg.
SKK/Hunddata placerar CACIB enligt registrerad färg dvs vit, brun/svart eller övriga färger.


 

GODKÄNDA FÄRGER, DISKVALIFICERANDE OCH ALLVARLIGA FEL !

Godkända färger angivna i rasstandard:
Vit, svart, brun, creme, orange, gråshatterad, cremesobel, orangesobel, black/tan (svart med tantecken)
Particolour: svart/vit, brun/vit, orange/vit, gråshatterad/vit

Icke-godkända färger ej angivna i rasstandard:
Merle, blått, blå/tan (blå med tantecken), brunsobel, brun/tan (brun med tantecken), tricolour (trefärgade).

Info om rasernas färger från Tyska Spetsklubben 2016-11-26
"Only the colours of the German Spitz according to our standard are approved by Verein für Deutsche Spitze.
The colours mention as brindle, brown and tan, brown sable, blue, blue and tan, tricolour, merle, lilac,
are not allowed as they are not according to our standard !
The term «other colours» covers all shades of colour such as cream, cream-sable, orange-sable,
black and tan and particolour (with white always as main colour).
The black, brown, grey or orange patches must be distributed over the whole body."

 

Allvarliga fel enligt rasstandard:
* Felaktig kroppsbyggnad
* Alltför flat skalle; utpräglat äppelhuvud
* Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och läppränder
* Ofullständigt antal tänder hos wolfspitz/keeshond, grosspitz och mittelspitz
* Alltför stora eller ljusa ögon; utstående ögon
* Felaktiga rörelser
* Avsaknad av distinkta ansiktsmarkeringar hos gråschatterade spetsar

Diskvalificerande fel enligt rasstandard:
* Aggressiv eller extremt skygg
* Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras
* Öppen fontanell
* Över- eller underbett
* Ektropion eller entropion
* Vippöron
* Tydliga vita fläckar hos alla icke vita spetsar
* Färgvarianter som uppstår genom merle-faktorn

Ögonkanter, läppränder, nostryffel:
Endast bruna individer får ha bruna ögonkanter, läppränder och nostryffel
Alla andra pälsfärger ska ha svarta ögonkanter, läppränder och nostryffel
Köttfärgade ögonkanter, läppränder och nostryffel räknas in bland allvarliga fel

 


 
Färger tysk spets, Finland: www.ulkomuototuomarit.fi/material/saksanpystykorvienvarit.pdf
Kleinspitz, Finland: www.ulkomuototuomarit.fi/material/klein.pdf
Källa Finland: www.ulkomuototuomarit.fi/english.html
Mittelspitzklubben
Finland: www.mittelspitzyhdistys.net/
Spidshundeklubben Danmark, specialklubb för spetshundar: www.spidshundeklubben.dk/
Norge: -

Översättning Google Translate: https://translate.google.se/


 

MÄTNING PÅ UTSTÄLLNING INGÅR SOM EN DEL I KVALITETSBEDÖMNINGEN !
Raser som ska mätas och mätas in som slutlig storlek vid första utställningstillfället efter 15 månader:
Själva mätningen/mätresultatet ingår som en del i kvalitetsbedömningen.

www.skk.se - utställning/regler under punkt 25 i Utställnings- och championatreglerna, Skyldighet att delta i anmäld klass, i sista stycket står det följande: "Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden i klass till vilken den anmälts, är skyldig att delta i denna klass och eventuell efterföljande konkurrensklass"

Det innebär att bedömningen har börjat i och med att domaren mäter hunden. Det är inte tillåtet att avbryta bedömningen mitt i, dvs att gå därifrån efter mätningen. Om det sker gör ringsekreteraren en notering om att så skett.  Som utställare är du skyldig att känna till och ha tagit del av ovan nämnda regler. 

 Det är alltså inte tillåtet att stryka sin hund direkt efter mätning.

 


 

MÄTNING AV RASER MED STORLEKSVARIANTER
SKMK har mottagit protokollsutdrag för sammanträde vid Utställningskommitténs möte 5 februari 2014: SKK/UtstK nr 1/2014 § 18 Policyfrågor/regelfrågor

Mätning på utställning
Fanns ett inkommet brev med frågeställning kring hur mätning av
raser med storleksvarianter ska gå till på utställning.
Poängterar UtstK att för hundras som har obligatorisk mätning ska varje hund mätas
på varje utställning fram til 15 månaders ålder då den blir slutligen inmätt.
Är den inte mätt eller inmätt får den inte tävla vidare.
Om någon har protest kring mätförfarandet ska det lämnas till bestyrelsen på utställningsplatsen.
Beslöt UtstK att skicka brev till Svenska Spets- och Urhundklubben
och länsklubbarna samt informera om gällande rutiner.
Källa: Protokollsutdrag utsänt från Svenska Kennelklubben / Jenny Dahlbom

 


 

SKK:s hemsida www.skk.se

På Svenska Kennelklubbens hemsida hittar man alltid de senaste nyheterna som rör medlemmar och funktionärer anknytna till SKK.  Missa inte att regelbundet ta en titt där !

 Som medlem i din rasklubb är du också medlem i Svenska Spets och Urhundklubben (SSUK)Välkommen att ställa ut din hund på SSUK:s utställningar
Mer information hittar du tillsvidare på www.ssuk.se
 


 

Information om Nationellt dopingreglemente för hund
Det nya reglementet trädde i kraft den 1 januari 2014 och gäller all hundsport i Sverige. Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans tagit fram regelverket som syftar till att skydda hunden. Åtgärder som höjer hundens prestationsförmåga, som till exempel smärtstillande medel är inte tillåtet. En hund som behöver någon form av behandling är inte är frisk och ska därför inte delta i aktiviteter som i grunden utövas för förarens tillfredsställelse. Ingen hund som deltar på tävling, utställning eller prov får vara sjuk eller skadad.

Hundägarens ansvar
Den som deltar vid utställning, prov och tävlingar inom ovan nämnda organisationer är skyldig att känna till Nationellt dopingreglemente för hund. Vid behandling eller annan åtgärd är det hundägarens ansvar att förvissa sig om vad detta innebär för hundens rätt att delta inom verksamheten. Den översyn av reglementet som nu gjorts har inte lett till några större förändringar när det gäller själva sakinnehållet. Det rör sig istället om mindre uppdateringar och en allmän redaktionell genomgång. Kom ihåg! Även i fortsättningen gäller dessutom Jordbruksverkets föreskrifter avseende doping. Även om det är hundägarens ansvar är det bra om även arrangerande klubb vid utställningar, prov och tävlingar har vetskap och viss kännedom om rådande regelverk.

Ny ATC-förteckning
Även en uppdaterad ATC-förteckning med karenstider finns nu på skk.se. Dokumentet är ett komplement till Nationellt dopingreglemente för hund. ATC-förteckningen med karenstider är ett internationellt kemiskt klassifikationssystem för olika substanser. Den nya ATC-förteckningen gäller från och med den 1 januari 2014.

Läs mer
Nationellt dopingreglemente för hund – regelhäfte ATC-förteckning – hela listan Regler och karenstider – mer information Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur – gäller från den 1 januari 2014

Vid frågor om Dopingreglementet ställ dessa till dopk@skk.se

Alla dokument rörande Dopingreglementet finns på http://www.skk.se

 


 

En bok om hundavel !

ny avelsbok

 

 


 

 

Förbud för kastrerade hanhundar att delta på utställning from 1 januari 2017:
www.skk.se/nyheter/2013/8/forbud-for-kastrerade-hanhundar-att-delta-pa-utstallning/

 


 

Medlemsförmåner för medlemmar i SKK Länsklubbar:
www.skk.se/medlem/olika-medlemskap/medlem-i-lansklubb/medlemsformaner/

 


 

SKK Juridiska frågor och svar:
www.skk.se/om-skk/det-har-ar-skk/kontakta-oss/skks-kansli-i-stockholm/juridiska-avdelningen/juridiska-fragor-och-svar/

 Svenska Kennelklubbens policy för digitala medier.Mätningsfrågor, super/Supreme BIS-tävlingar, rökning på utställningar och CK/CERT gällande jakthundsraser.