SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN
SVENSKA KLEIN-, MITTEL- & GROSSPITZKLUBBEN

KLEINSPITZ VUXNA HUNDAR

MITTELSPITZ VUXNA HUNDAR